Ajankohtaista  
Yleistä  
Politiikka  
Edaattorit  
Vaalit  
Yhteystiedot  

OKe  
Linkit  

Yleisohjelma pdf-muodossa

Keskeisten Teekkareiden katsaus TKYE - kauteen 2004-2005

Otaniemessä 18.11.2003, Vesa Riihimäki

1. Johdanto ja toimintaympäristö

Otaniemen Keskustaopiskelijoiden (OKe) tukema edustajistovaaliliitto Keskeiset Teekkarit (KT) nousi toisella yrityksellä Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan edustajistoon (TKYE) vuoden 2003 vaaleissa. Taustayhdistyksen toiminta oli uinahduksissa 17 vuotta, kunnes edustajistovaalien 2001 innostamana sen toiminta vireytettiin.

Nyt aloitettaessa edustajistokuvioiden opettelu ja suhteiden luominen niin muihin edustajistoryhmiin kuin TKY:n elimiinkin ovat merkittävässä osassa varsinaisen kokoustyöskentelyn ohella.

Ylioppilaskunnan toiminta voidaan karkeasti jakaa kolmeen tahoon: sisäinen toiminta, vuorovaikutus TKK:n kanssa ja ulkoinen toiminta. Toiminnan johtoajatuksena tulee olla koko opiskelijakunnan aseman valvominen ja opiskelijan arkipäivän tukeminen yliopistoyhteisössä ja yhteiskunnassa. TKY:n jäsenistö on se heterogeeninen TKK:lla opiskelevien joukko, jonka yhteisten ja yksittäisten pyrkimysten tukemiseksi järjestö elää.

Tulevan kauden aikana suurimpia haasteita ovat: tutkinnonrakenneuudistus, asuntorakentaminen ja MM-kisakyläkysymykset, sekä pyrkimys koko jäsenistön tasapuoliseen tavoittamiseen. Läheisesti ylioppilaskunnan asioihin liittyy myös todellinen kannustavuutta lisäävä opintotukiuudistus.

2. Opinto- ja koulutusasiat - Tutkintorakenneuudistus

TKK:lla suoritettava tutkintorakenneuudistus on mittava, koko Eurooppaa koskevan prosessin vaikuttama hanke. Sen myötä opiskelijan joustavat valinnanmahdollisuudet ja kansainvälistyminen todennäköisesti paranevat. On tärkeää, että uudistus tehdään kaikissa korkeakoulun osastoissa ajatuksella ja sen tarjoamat mahdollisuudet hyödyntäen. Uudistuksen etenemisestä ja sen vaikutuksista tiedottaminen on erityisen oleellista rakentavan ilmapiirin lujittamiseksi koko yliopistoyhteisössä.

Ylioppilaskunnan on kannustettava uudistuksesta kiinnostuneita ja eri elimissä toimivia opiskelijavaikuttajia tuomaan näkemyksiään keskusteluun, jotta opiskelijalle tärkeät asiat tulisivat huomioiduiksi uudistuksessa.

3. Asuminen ja eläminen

Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat korkeat ja saatavuus heikko. Ylioppilaskunnan tulee valvoa erityisesti TKK:lla opiskelevien ja tänne tulevien etua Otaniemeä lähellä olevien inhimillisten asuinmahdollisuuksien ja liikenneyhteyksien parantamiseksi. Rakenteilla olevat uudet opiskelija-asunnot ovat tervetullut lisä kampukselle.

Vuoden 2005 yleisurheilun MM-kisojen aikaan Otaniemessä evakuoidaan satoja opiskelijoita, kun kampusalueesta tulee urheilijoiden kisakylä. Tilanteesta on tiedotettava riittävän ajoissa asianosaisille turhan häslingin välttämiseksi, esimerkiksi uusien vuokralaisten tulee tietää jo sopimusta tehdessään tulossa oleva kisakylähanke. Tarvittavat varastotilat ja muuttoapuvälineet on myös järjestettävä evakkoon joutuvien tilanteen helpottamiseksi. Kisakylävuokrasta saatavilla varoilla aiheutuvat kustannukset saadaan monin kerroin katettua.

Opetusministeriön valmistelema opintotukiuudistus avaa mahdollisuuksia opiskelijan toimeentulon tarkastelemiseksi. Opintotukea tulee kehittää kannustavammaksi ja nykyisessä järjestelmässä olevista kannustinloukuista pitää päästä eroon. Pelkkä opintorahan tasokorotus ei juurikaan alenna paljon puhuttuja valmistumisaikoja, vaan tarvitaan myös opintojen ohjausta ja kannustavuutta (kannusteraha, valmistuneiden työmahdollisuudet) muuttaaksemme arkea positiivisemmaksi ja kasvattaaksemme näin motivaatiota. (Katso Keskustan Opiskelijaliiton sosiaalipoliittinen ohjelma.)

Opiskelijoiden henkinen pahoinvointi tässä tehokkuutta korostavassa ilmapiirissä on todellinen ongelma, johon kaikki voimme osaltamme vaikuttaa lähipiirissämme. Erilaiset yhteisöt (TKY:n sisällä ja ulkopuolella) tarjoavat arkipäivän tukiverkkoja ja kasvutilaa ihmisille.

4. TKY järjestönä ja yhteisönä

TKY:n suoraan jäsenilleen tarjoamien palveluiden kohdalla on punnittava niistä opiskelijalle koituva hyöty ja pyrittävä erityiseen jäsenistön tasapuolisuuteen. Vapaampi palveluntarjonta on mahdollista alayhdistysten kautta niiden omien tarkoitusperiensä saavuttamiseksi. Oman kerhon kautta ylioppilaskuntakin tuntuu tasapuolisemmin koko jäsenistön asialta. Nykyinen jäsenmaksu ei ole kohtuuttoman suuri, mutta ei sitä tule myöskään nostaa.

Edunvalvonnassa uhka ja ongelma on, että koko jäsenistön ääni ei kuulu ylioppilaskunnassa. Erityisesti kiltatoiminnasta ja teekkariperinteistä kiinnostumattomien (diplomi-insinööriksi aikovien) ja jatko-opiskelijoiden asema ei ole tasapuolinen verrattuna perinteiseen aktiiviteekkariin verrattuna. TKY:n on kannustettava opiskelijoita vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Lisäksi yhteisten asioiden ajamiseen tarvitaan paljon suhteita ja tekijöitä. Kunta- ja valtiotason elimiin on pidettävä suorat yhteydet ja ymmärrettävä puoluetoiminta niissä. Näiden näkökulmien valossa ilmapiirin vapauttaminen avoimelle edunvalvonnalle onkin eräs TKY:n sisäinen haaste.

5. Yhteenveto

Keskeiset Teekkarit ja Otaniemen Keskustaopiskelijat pyrkivät kehittämään ylioppilaskuntaa koko jäsenistön tuntemaksi opiskelijayhteisöksi, jossa pakkojäsenyys ei ole negatiivinen käsite. Myös taustayhdistys vaikuttaa sidosryhmissään opiskelijan asemaan.

Keskeiset Teekkarit - keskteek.tky.fi
vesa.riihimaki(a)hut.fi, 050 378 5467

Päivitetty 29.6.2005
keskeiset(a)list.tky.fi